Uitgever van de internetsite

Labo’Life Belgium SPRL
Parc scientifique CREALYS
Rue Camille Hubert, 11
5032 Gembloux, Belgium
Tel: +32 (0)81 40 87 81
belgium@labolife.com

Intellectuele eigendom

De algemene structuur van de site, de software en de gegevensbanken zijn de exclusieve eigendom van Labo’Life Belgium. De volledige website wordt beschermd door Belgische en internationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten op reproductie zijn voorbehouden, met inbegrip van die welke iconografische en fotografische documenten beschermen. Bijgevolg is het uitdrukkelijk verboden om deze documenten volledig of gedeeltelijk te produceren of na te bootsen zonder het voorafgaande en uitdrukkelijke akkoord van Labo’Life Belgium. Verzamelen en gebruiken van elementen van de website voor commerciële doeleinden is strikt verboden. Dit betreft in het bijzonder alle tekst die op de site staat, maar ook elk pagina-ontwerp, alle logo’s, beelden, foto’s, video’s, grafische voorstellingen en elke andere inhoud van welke aard ook.

Informatie

De informatie die op deze website staat, strekt er uitsluitend toe om algemene informatie te verstrekken. De informatie wordt verstrekt door Labo’Life Belgium en hoewel we proberen om de informatie actueel en juist te houden, leggen we geen enkele verklaring af, noch geven we een garantie van welke aard ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, afstemming op behoeften of beschikbaarheid met betrekking de website of de informatie, de producten, de diensten of de grafische inhoud die op de website geplaatst wordt voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat u in deze informatie stelt, is dus strikt voor eigen risico.
Labo’Life Belgium kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies of enige schade, ongeacht of die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winsten dat voortvloeit uit het gebruik van deze site of in verband met het gebruik ervan.
Door deze website kunt u zich met andere websites verbinden die niet onder het toezicht staan van Labo’Life Belgium. Labo’Life Belgium draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites. Het feit dat links naar andere websites zijn opgenomen, wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat ze worden aanbevolen of dat erin uitgedrukte standpunten worden goedgekeurd.

Cookies

Een cookie is een bestandje dat automatisch op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een internetsite bezoekt. Door de cookies kan de internetsite onder meer informatie opslaan en verzamelen over de surfgewoontes van een gebruiker of over zijn apparaat. Afhankelijk van de informatie die het apparaat bevat en de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt, zorgen de cookies ervoor dat de gebruiker herkend wordt.
Third Party Analytics Cookies: de toepassing die we gebruiken om informatie over surfgedrag te verkrijgen en te analyseren, is Google Analytics. U kunt hun cookiebeleid raadplegen via de volgende link:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
Door onze website te bezoeken, stemt u in met het gebruik en het opslaan van cookies en met het beleid ervan. Labo’Life Belgium wijst de gebruikers erop dat ze hun browser kunnen instellen zodat ze geïnformeerd worden over het ontvangen van cookies en dat ze, als dit willen, de installatie ervan op hun harde schijf kunnen verhinderen.
Hieronder, vindt u de links van de verschillende browsers aan de hand waarvan u deze configuratie kunt uitvoeren:
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: https://www.opera.com/nl/privacy

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de bepalingen van de geldende algemene wetgeving over gegevensbescherming, wijzen wij de gebruikers van deze site erop dat de gegevens die verzameld worden uit formulieren van deze site, opgenomen zullen worden in het verwerkingssysteem van Labo’Life Belgium zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden en/of u informatie kunnen sturen over Labo’Life Belgium en micro-immunotherapie, in overeenstemming met uw verzoek. In overeenstemming met de geldende wetgeving, wijst Labo’Life Belgium erop dat de gegevens opgeslagen zullen worden tijdens de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan hoger vermelde wettelijke voorschriften.

Labo’Life Belgium wijst u erop dat de gegevens op wettelijke, billijke, transparante, gepaste, pertinente, beperkte, juiste en geactualiseerde wijze verwerkt worden. Labo’Life Belgium verbindt zich er dus toe om alle redelijke maatregelen te nemen opdat gegevens die onjuist zijn, onverwijld gewist of gerectificeerd worden.
In overeenstemming met uw rechten op grond van de geldende wetgeving over gegevensbescherming, kunt u uw rechten op inzage, rectificatie, beperking van verwerking, wissing, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen en kunt u uw toestemming voor die verwerking intrekken door ons op volgende wijze te contacteren:

E-mail : f.x.stiernet@mydata-trust.com

Wanneer u de verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens contacteert om hulp te krijgen, geef dan uw naam, uw adres en uw contactgegevens op.